Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen No Nonsancy, en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van No Nonsancy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2 Een samengestelde prijsopgave verplicht No Nonsancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur;

De overeenkomst tussen No Nonsancy en de Opdrachtgever wordt
aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.
No Nonsancy gaat met het sluiten van de overeenkomst een
inspanningsverplichting aan, waarvan het slagen mede afhankelijk is van de inzet van de opdrachtgever. No Nonsancy kan daarom geen enkele garantie beiden ten aanzien van verwachte resultaten, zoals bijvoorbeeld een omzetstijging.

No Nonsancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

No Nonsancy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
No Nonsancy is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren dan wel periodiek te factureren.

In het geval No Nonsancy mag twijfelen aan de solvabiliteit van Opdrachtgever is zij gerechtigd om van de Opdrachtgever een voorschot en/of zekerheidsstelling voor betaling van de opdracht te verlangen, alvorens een de werkzaamheden aan te vangen.
De Opdrachtgever zal de door No Nonsancy benodigde gegevens, benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan No Nonsancy verstrekken.
No Nonsancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat No Nonsancy is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens No Nonsancy gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van No Nonsancy daardoor direct ontstaan.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. No Nonsancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

i) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
ii) na het sluiten van de overeenkomst No Nonsancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,

iii) indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of iv) indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van No Nonsancy kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 2. Voorts is No Nonsancy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van No Nonsancy kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van No Nonsancy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien No Nonsancy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien No Nonsancy tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is No

Nonsancy gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten en winstderving, daardoor direct ontstaan.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het No Nonsancy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van No Nonsancy op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. No Nonsancy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder ‘overmacht’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop No Nonsancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor No Nonsancy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Algemene voorwaarden
3. No Nonsancy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien de Opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn betaalt is zij direct in gebreke en van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. De rente over het openstaande factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden in beginsel forfaitair gesteld op 10% van de openstaande nota(‘s). Indien No Nonsancy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is dienen de van haar ontvangen betalingen in eerste instantie tot aflossing van opengevallen en lopende rente en de

verschuldigde incassokosten. Het meerdere dat Opdrachtgever betaalt dient ter betaling van het openstaande factuurbedrag.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan No Nonsancy verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

artikel 7 Aansprakelijkheid

De eventuele aansprakelijkheid van No Nonsancy is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
No Nonsancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat No Nonsancy is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

No Nonsancy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van No Nonsancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan No Nonsancy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Indien No Nonsancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van No Nonsancy beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.De aansprakelijkheid van No Nonsancy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag

der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.No Nonsancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van No Nonsancy.

artikel 9 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart No Nonsancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan No Nonsancy toerekenbaar is. Indien No Nonsancy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden No Nonsancy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is No Nonsancy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van No Nonsancy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. No Nonsancy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. No Nonsancy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij No Nonsancy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van No Nonsancy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft No Nonsancy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.